Là một nhóm vừa thật vừa ảo trên mạng cùng chung sở thích tìm hiểu triết lý Phật pháp ứng dụng vào đời sống, cùng giúp đỡ nhau đạt được mục tiêu Giác ngộ - Giải thoát - Trí tuệ

Bình Luận Mà Như Thông Điệp

Bình Luận Mà Như Thông Điệp

Giọng văn của hai vị nữ nhi của Lý Gia sau khi đã trở thành Long Nữ nó hào sảng,...

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 41 - 80

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 41 - 80

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Bố Thí Vô Úy Và Bố Thí Ba La Mật

Bố Thí Vô Úy Và Bố Thí Ba La Mật

Tác giả Lý Tứ giải đáp câu hỏi của bạn đọc về chủ đề bố thí vô úy và bố thí ba la...

LTHĐ.79 - Các Nghĩa Không Trong Phật Đạo

LTHĐ.79 - Các Nghĩa Không Trong Phật Đạo

Muốn thấu suốt ý nghĩa của bảy pháp không (hoặc mười tám pháp không), Bồ Tát đó...

Khổ Não - Tâm Và Trí

Khổ Não - Tâm Và Trí

Theo Phật đạo, khổ não do mê sanh !!! Dứt mê, khổ não tự tịch diệt !!! Giống như...

Đạo Là Gì? Vì Sao Suy Nghĩ Tự Ngưng Bặt

Đạo Là Gì? Vì Sao Suy Nghĩ Tự Ngưng Bặt

Con đường của Lý Tứ và các bằng hữu của mình (tạm gọi là Lý Gia) đang đi, không...

Tổng Hợp Lý Tứ Hỏi Đáp Từ Số 01 Tới Số Mới Nhất

Tổng Hợp Lý Tứ Hỏi Đáp Từ Số 01 Tới Số Mới Nhất

Tổng Hợp Lý Tứ Hỏi Đáp Từ Số 01 Tới Số Mới Nhất

bg
Kệ Khai Tâm - Lý Tứ

Kệ Khai Tâm - Lý Tứ

Bài kệ Khai Tâm giúp người tu hành thành tựu Vô Niệm, coi như mở cánh cửa Tâm Tông…

bg
Kệ Tụng Tâm Tông - Nhạn Quá Trường Không - Lý Tứ

Kệ Tụng Tâm Tông - Nhạn Quá Trường Không - Lý Tứ

Bài kệ Nhạn Quá Trường Không, nếu chúng ta tụng đọc thường xuyên, sẽ hộ trì rất...

Bài Viết Lý Tứ

Bình Luận Mà Như Thông Điệp

Giọng văn của hai vị nữ nhi của Lý Gia sau khi đã trở thành Long Nữ nó hào sảng, rành mạch, vượt thoát, tâm huyết làm sao !!! Trong...

Sân Chơi Trực Tuyến

Mối Liên Hệ Giữa Vô Minh - Phiền Não Chướng - Sở Tri Chướng

Buổi sinh hoạt sân chơi trực tuyến Lý Gia với chủ đề Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng

Tổng hợp chuyện bên lề

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Tổng hợp chuyện bên lề

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 41 - 80

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Bài Luận Huynh Đệ

Luận Về Bát Chánh Đạo

Bài viết Luận Về Bát Chánh Đạo của Lý Nữ Phương Danh Lý Diệu Tâm