Kệ Tụng Tâm Tông - Nhạn Quá Trường Không - Lý Tứ

Bài kệ Nhạn Quá Trường Không, nếu chúng ta tụng đọc thường xuyên, sẽ hộ trì rất lớn cho thành tựu từ bài kệ số 1 (Kệ Khai Tâm)

Các bạn!!!

Trước đây, chúng ta có bài kệ số 1 (KỆ KHAI TÂM), bài kệ này giúp người tu hành thành tựu Vô Niệm, coi như mở cánh cửa Tâm Tông…

Sáng nay, mình có buổi nói chuyện với HĐ Houston, triển khai một số vấn đề tu tập…

Nói chuyện xong, mình hoàn tất bài kệ số 2 (NHẠN QUÁ TRƯỜNG KHÔNG) viết dang dở hồi sáng, và chuyển đến các bạn ngay tức thì… Bài kệ này, nếu chúng ta tụng đọc thường xuyên, sẽ hộ trì rất lớn cho thành tựu từ bài số 1…               

(20-04-2016)

NHẠN QUÁ TRƯỜNG KHÔNG

Đến đi không dấu tích

Như bóng nhạn lưng trời

Nói im không một niệm

Như tiếng vọng hang nông [1]  

Thấy nghe không mảy động

Như ảnh chiếu gương đồng [2]  

Ba thời [3] thôi tìm kiếm

Tỉnh mộng giữa đêm đông

Ai là người không ngã

Chẳng khởi tưởng có mình

Ai là người không tâm

Chẳng suy lường vô ích

Ai là người không pháp

Chẳng chạy theo trần gian

Ai làm được như thế

Sẽ mở cửa Tâm Tông.

(08-04-2016) 

LÝ TỨ 

(‘Nhạn quá trường không’: Mượn tên bài kệ Vô Đề của Minh Châu Hương Hải Thiền Sư (1628-1715)

[1] Hang nông: Hang cạn trong vách núi.

[2] Gương đồng: Gương soi mặt ngày xưa làm bằng đồng.

[3] Ba thời: Quá khứ, hiện tại, vị lai…