Tán Thán Vô Đối Môn

Tán Thán Vô Đối Môn

Kính thưa NGÀI LÝ TỨ – Tác giả cuốn sách VÔ ĐỐI MÔN!

Kính thưa QUÝ ĐẠO HỮU!

Một duyên lành hy hữu và được coi là may mắn nhất trong cuộc đời tu tập của con, là bắt gặp được DIỆU PHÁP từ cuốn sách VÔ ĐỐI MÔN!

Quả thật! Diệu Pháp từ VÔ ĐỐI MÔN có thể giúp người “Dập tắt phiền não, soi sáng vô minh, chuyển biến tâm thức, thẳng đến Niết Bàn, Minh Tâm Kiến Tánh, dứt mê đặng Giác, quạt gió Giải Thoát, khai thông Trí Tuệ, biến ngu thành trí, ra khỏi trầm luân, đi vào Chánh Đạo…”(LT)

Đọc Vô Đối Môn, quán theo Vô Đối Môn, ứng dụng Vô Đối Môn, con như kẻ đói được ăn, kẻ khát được uống, kẻ mù được sáng, một hạnh phúc vượt thế gian đã đến với con từ khi con gặp được ánh sáng trí tuệ của Ngài Lý Tứ (Tác giả của cuốn sách).

Điều kỳ diệu của Vô Đối Môn là, nếu tu tập theo đúng quy trình (Văn – Tư – Tu), Vô Đối Môn có khả năng giúp người sơ cơ dứt được tâm chúng sanh, xa lìa ba cõi, Giác ngộ, Giải thoát và thành tựu Trí tuệ của bậc Thánh.

Một người từ chỗ không biết tâm là cái gì? Ở đâu? Đều được Vô Đối Môn dẫn dắt, từng bước thấu hiểu, quay về giải quyết nguồn tâm với cách chỉ dẫn rõ ràng, minh bạch. Đưa người từ tán tâm trở về với đa tâm, từ đa tâm đến thiểu tâm, từ thiểu tâm đến nhất tâm, từ nhất tâm đến thanh tịnh tâm, từ thanh tịnh tâm đến không tâm, từ không tâm đến trí tuệ vô lậu. Giải quyết từ nhuận chi vô minh cho đến rốt ráo căn bản vô minh, sau đó ra khỏi vô minh trụ địa.

Vô Đối Môn đã thể hiện kỹ năng thiện xảo, tự đáo cảnh giới của bậc trí tuệ, nhằm điều phục tâm và dẫn tâm vào đạo, cho đến Vô thượng Bồ đề.

Mỗi bài giảng của Vô Đối Môn là tấm bản đồ dẫn đạo, có cấu tạo đủ TỨ ĐẾ, là kim chỉ nam cho mọi hành động, hành trang quý báu cho người tu tập.

Mỗi câu khéo hỏi và khéo trả lời (trong Vô Đối Môn) chứa đựng sức mạnh của Thánh ngôn lượng, chuyển được tâm cảnh người học, tùy nhân duyên mà đều có lợi lạc ở mức độ khác nhau.

Vô Đối Môn là công cụ chuẩn về đo lường sự tinh tấn, giúp người tu tập tự kiểm tra đánh giá kết quả, là ánh sáng soi rọi vào vùng tối tâm thức để giải tỏa kịp thời, những khó khăn, vướng mắc, của người tu tập. Đọc Vô Đối Môn, người đọc có thể biết mình đang ở giai đoạn tu tập nào, và hành trang cần thiết là gì, để thành tựu mục tiêu đề ra ở các bước tiếp theo.

Vô Đối Môn là cẩm nang của người hoằng pháp, là bậc thầy của thuyết pháp và khai thị cho người tu tập đạt được mục tiêu đề ra là Giác ngộ – Giải thoát – Trí tuệ. Mỗi người đọc Vô Đối Môn đều cảm nhận được cảnh giới tương ưng, như bài pháp Thầy dành riêng cho mình.

Vô Đối Môn là pháp lạc, đọc càng nhiều, lợi lạc càng tăng và trở thành pháp thực vi diệu hàng ngày của người trì tụng.

Học và ứng dụng Vô Đối Môn càng chăm chỉ, thì đưa đến kết quả tâm bất động, ý giải thoát, thành tựu định giác chi, xả giác chi, an nhiên tiến vào bát chánh đạo với môi trường văn hóa vô lậu… và từ đây, điều kỳ diệu lần lượt xảy ra ở quanh ta, kể cả trong tu tập cũng như trong đời sống.

49 bài VÔ ĐỐI MÔN là những lời vàng được chắt lọc từ 49 năm thuyết pháp của Thế Tôn.

Vô Đối Môn ra đời thể hiện nghĩa vụ cao thượng của các Phật tử chân chính, trong việc “Hoằng Dương Chánh Pháp” mà Thế Tôn truyền trao:

“Dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc…”
Sự ra đời của VÔ ĐỐI MÔN còn làm rạng danh đất nước, có nhiều ngàn năm Lịch Sử Văn Hiến… Ngày nay “Con Rồng Cháu Tiên” đã đủ duyên lành để làm nên đại sự, đúng là:

Con Rồng gặp gỡ cháu Tiên

Nhân duyên hội đủ khí thiêng đất trời

“Vô Đối Môn” – Ngọc cho đời!

Lời vàng trích lọc từ nơi cội nguồn!

Nguyện cho tất cả chúng sanh có nhiều công đức, đảnh lễ Tam bảo, thấm được những bài pháp vi diệu của Vô Đối Môn. Tư duy thấu rõ được ý nghĩa sâu sắc của Vô Đối Môn và ứng dụng thành tựu Diệu Pháp Vô Đối Môn!

Con xin đảnh lễ NGÀI LÝ TỨ ba lễ!!!

Con, Trở Về Cội Nguồn