Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần Cuối

"Tâm lãnh chỉ thú của đạo" là như thế nào?