Bài Luận Huynh Đệ

Sự Chuyển Biến Của Tâm Thức Từ Cảnh Giới Của Tam Vô Lậu...

Trên con đường tiến đến giải thoát chân chánh, Vô lậu tâm là một trong những cứ điểm quan trọng mà người tu hành cần chiếm đóng. Đây...

Khai Thác Nội Dung Bài Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc

Ghi chép tóm lược của Lý Phương Anh về nội dung học tập và trao đổi giữa các huynh đệ trong một buổi sinh hoạt nhóm liên quân Miền...

Người Đánh Thức Con Sau Giấc Ngủ Dài

Bài viết của Lý Hiển Long về ý nghĩa của từng chữ trong Logo Lý Gia và các chữ GIÁC, NGỘ, NGUYỆN và NGÃ được cảm nhận và tinh tấn...

Luận Về Bát Chánh Đạo

Bài viết Luận Về Bát Chánh Đạo của Lý Nữ Phương Danh Lý Diệu Tâm

Bạn cần hỗ trợ?