Video Sách Nói

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần Cuối

"Tâm lãnh chỉ thú của đạo" là như thế nào?

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 20

Nhận biết vô minh trụ địa, tám tính chất thường hằng của Phật tánh như thế nào? Kiến giải, giác trí, huyễn trí, thật trí, giác ngộ...

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 19

Nhận biết thực chứng "tâm không, pháp không"; Khoa học và Phật đạo khác và giống chỗ nào? Mục tiêu tu Phật là gì? Sự khác biệt cơ...

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 18

Như thế nào được gọi là vị có trí tuệ trong Phật đạo? Giác, quán, pháp tu ba tam muội là gì? Thực hành lặng lẽ, quan sát, không kết...

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 17

Ẩn khuất cần sáng tỏ trong kinh Hoa Nghiêm. Bùng vỡ tâm thức, Thành tựu thật trí, Giáo thọ, Giáo thọ sư ý nghĩa là gì?

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 16

Giác ngộ - Giải thoát - Trí tuệ ở thời đại thông tin bùng nổ là như thế nào? Ngũ minh là gì? Giác ngộ để bảo vệ đạo tâm; Thiệt tế,...

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 15

Người trí ở đời "học mười biết một trong Phật đạo" là tại sao? Minh tâm, kiến tánh có lợi ích gì? Nương Phật thần lực là gì?

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 14

Đời sống như pháp, ý sanh thân, lục thông, tam minh là gì? Bản tâm, bản tánh, kiến tánh, bản giác... là gì?

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 13

Ý Nghĩa Của "Hữu Vi, Vô Vi, Hữu Dư Và Vô Dư"… Là Gì? Bản Giác; Tánh Giác; Đẳng Giác; Diệu Giác,… Là Gì? Kiến Tánh, Bổn Tâm, Bổn Tánh,...

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 12

Ý nghĩa hồi hướng công đức Phật dạy các bậc ứng cúng. Ba nhóm kinh do báo thân, hóa thân, pháp thân Phật thuyết.

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 11

Chánh pháp nguyên chất; Loài nga vương là gì? Ý nghĩa chân thật của câu Tam bảo thường trụ.

Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 10

Kiết sử từ đâu sanh? Lý do phải học rộng, sâu kiến thức Phật pháp sau khi giác ngộ.

Bạn cần hỗ trợ?