Kệ Khai Tâm - Lý Tứ

Bài kệ Khai Tâm giúp người tu hành thành tựu Vô Niệm, coi như mở cánh cửa Tâm Tông…

Khi mê, thấy có sắc không [1]  

Ngộ thời, tâm diệt sắc vong tức thì [2] 

Ngộ thời, sắc chẳng khác không[3] 

Mê thời, không ấy cũng thành sắc kia [4] 

Ngộ thời, sắc chính là không [5] 

Mê thời, không ấy chờ mong sắc này[6] 

Vượt qua bể khổ trần ai[7] 

Đến bờ giác ngộ chẳng hai trong lòng[8] 

Ai người có trí chớ mong[9] 

Sắc không như bóng nhạn trông đáy hồ[10] 

Vô niệm tức niệm Nam Mô[11] 

Không tâm đích thực đến bờ bên kia!!![12] 


[1] Khi mê, thấy có sắc không (nhị nguyên, hai món)

[2] Ngộ thời, tâm diệt sắc vong (mất) tức thì (không hai)

[3] Ngộ thời, sắc chẳng khác không (sắc bất dị không)

[4] Mê thời, không ấy cũng thành sắc kia (không bất dị sắc)

[5] Ngộ thời, sắc chính là không (sắc tức thị không)

[6] Mê thời, không ấy chờ mong sắc này (không tức thị sắc)

[7] Vượt qua bể khổ ải trần ai (yết đế ba la yết đế)

[8] Đến bờ giác ngộ chẳng hai trong lòng (ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha)

[9] Ai người có trí (bát nhãchớ mong,

[10] Sắc không như bóng nhạn trông đáy hồ. (chim nhạn tìm hình bóng của mình trong đáy hồ nước khi bay ngang qua)

[11] Vô niệm tức niệm Nam Mô. (quay về, trở lại, quy y)

[12] Không tâm đích thực đến bờ bên kia. (đáo bỉ ngạn).