Sinh Hoạt Lý Gia

Đội Nhóm Thực Hành Đẳng Ngữ Môn !!!

Sân chơi trực tuyến Lý Gia bước vào đợt thử nghiệm mô hình “đội nhóm thực hành đẳng ngữ môn” !!! Đẳng ngữ môn là một môn học bắt buộc...

Cụ Tánh

An Ổn Tự Tâm Chẳng Cần Sách Vở

Tâm sự đong đầy niềm vui của Lý Nguyệt Hằng

Con Nguyện Theo Thầy Đến Vô Thượng Bồ Đề!

Tâm nguyện, tiếng lòng của Lý Thu Hằng

Mối Liên Hệ Giữa Vô Minh - Phiền Não Chướng - Sở Tri Chướng

Buổi sinh hoạt sân chơi trực tuyến Lý Gia với chủ đề Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng

Luận Về Bát Chánh Đạo

Bài viết Luận Về Bát Chánh Đạo của Lý Nữ Phương Danh Lý Diệu Tâm

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Bản Thân - Chủ Tọa Lý Đức Hoàng

Chủ Tọa Lý Đức Hoàng chia sẻ kinh nghiệm tu tập bản thân trong buổi sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Bản Thân - Chủ Tọa Lý Mỹ Tam

Chủ Tọa Lý Mỹ Tam chia sẻ kinh nghiệm tu tập bản thân trong buổi sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Bản Thân - Chủ Tọa Lý Song Hà

Chủ Tọa Lý Song Hà chia sẻ kinh nghiệm tu tập bản thân trong buổi sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Bản Thân - Chủ Tọa Lý Minh Tâm

Chủ Tọa Lý Minh Tâm chia sẻ kinh nghiệm tu tập bản thân trong buổi sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Bản Thân - Chủ Tọa Lý Ngân Thoa

Chủ Tọa Lý Ngân Thoa chia sẻ kinh nghiệm tu tập bản thân trong buổi sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Bản Thân - Chủ Tọa Lý Thu Sang

Chủ Tọa Lý Thu Sang chia sẻ kinh nghiệm tu tập bản thân trong buổi sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Bản Thân - Chủ Tọa Lý Giác Toan

Chủ Tọa Lý Giác Toan chia sẻ kinh nghiệm tu tập bản thân trong buổi sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia