Video Lão Sư Lý Tứ Và Các Tác Phẩm

Tư liệu phục vụ sự kiện ra mắt Câu Lạc Bộ Những Người Yêu Mến Sách Của Tác Giả Lý Tứ ngày 24/04/2022 tại CLB Gamuda Gardens Hà Nội

Viết và đọc lời bình: Lý Nữ Phương Danh Lý Phương Anh

Hình ảnh và kĩ thuật: Lý Nữ Phương Danh Lý Ngân Thoa

Chỉ đạo sản xuất: Lý Nữ Phương Danh Lý Diệu Tâm

Sản xuất: BQT LÝ GIA - 23/04/2022 !!!