Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 18

Như thế nào được gọi là vị có trí tuệ trong Phật đạo? Giác, quán, pháp tu ba tam muội là gì? Thực hành lặng lẽ, quan sát, không kết luận như thế nào?