Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 20

Nhận biết vô minh trụ địa, tám tính chất thường hằng của Phật tánh như thế nào? Kiến giải, giác trí, huyễn trí, thật trí, giác ngộ diệt đế, thành tựu hai vô ngã là gì? Vì sao nói rằng "bất thức bổn tâm, học pháp vô ích"?