Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 19

Nhận biết thực chứng "tâm không, pháp không"; Khoa học và Phật đạo khác và giống chỗ nào? Mục tiêu tu Phật là gì? Sự khác biệt cơ bản của giáo dục tu Phật và giáo dục thế gian?