Video Sách Nói Vô Đối Môn - Phần 17

Ẩn khuất cần sáng tỏ trong kinh Hoa Nghiêm. Bùng vỡ tâm thức, Thành tựu thật trí, Giáo thọ, Giáo thọ sư ý nghĩa là gì?