Kệ - Yếu Chỉ Thiền Na - Lý Tứ

Sen kia tự "không tánh",

Cũng “chẳng có tướng trần”

Xưa nay tâm và ý

Vắng lặng, “Thiền” tự sanh!!!

Người cố đi tìm sen

Qua hương và màu sắc

Nếu kẻ này được Thiền

Có chi là đáng khen!!!

Quán vạn hữu không tánh

Tâm ý chưa từng sanh

Người này không cầu được

Thiền Na cũng viên thành!!!

Xưa nay ba đời Phật

Đều “không pháp không tâm”

Không mảy may hiện khởi

Gọi hết “Ngu Mê Lầm”!!!                                                       

LÝ TỨ