Tâm Pháp - Tác Giả Lý Tứ

Tác phẩm "Tâm Pháp" là tiểu thuyết văn chương cổ trang hướng đến giá trị cao đẹp của Phật đạo. Và giá trị đẹp nhất của Phật đạo theo tác giả là đem đến cho mỗi con người trong hiện tại một đời sống hạnh phúc và bình yên đích thực- thứ mà xưa nay con người luôn ước ao và tìm kiếm.

Tâm Pháp - Tác Giả Lý Tứ
Tâm Pháp - Tác giả Lý Tứ
A. TÂM PHÁP. LÝ TỨ VÀ TRUNG NGUYÊN CỬU TUYỆT
1 TP.01. Trung Nguyên Cửu Tuyệt…Chuyện kể…bên dòng Ô Giang
2 TP.02. Trung Nguyên Cửu Tuyệt…Tìm Cầu Chân Lý
3 TP.03. Tâm Cầu Đạo Của Trung Nguyên Cửu Tuyệt 
4 TP.04. Đọc Tụng Kinh Điển Thế Nào Là Hợp Lý?
5 TP.05. Ý Nghĩa 3 Lạy. Chánh Tư Duy và Chánh Định
6 TP.06. Con Đường và Mục Tiêu Của Phật Đạo
7 TP.07. Thân Nghiệp. Quả Vị Ly Thân. “Câu Sanh Lưỡng Chấp”
8 TP.08. Sân Khấu Cuộc Đời. Có – Không – Ngã – Vô Ngã. Tứ Gia Hạnh
9 TP.09. Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi. Hai Chữ Trượng Phu Trong Đạo Bồ Tát 
10 TP.10. Làm Sao Để Thấy Được Như Lai? “Ái Ngữ” Trong Phật Đạo
11 TP.11. Công Đức Cúng Dường. Văn Hóa Vô Lậu 
12 TP.12. Ý Nghĩa Hai Chữ Bồ Tát
13 TP.13. Báo Thân, Hóa Thân và Pháp Thân. Các Cảnh Giới Đệ Nhất Nghĩa
14 TP.14. Hy Vọng Là Tâm Chúng Sanh. Lấy Bát Chánh Đạo Làm Đời Sống 
15 TP.15. Thế Nào Là Tâm? Thế Nào Là Pháp? 
16 TP.16. Thập Như Thị. Tập Nhân. Giao Báo 
17 TP.17. Phật Pháp Là Pháp Xả. Thiệt Tướng Của Vạn Pháp Là Không Tướng
18 TP.18. Người Tu Hành Muốn Thành Tựu Phải Dứt Nghi. Muốn Có Trí Tuệ Phải Dứt Si Mê 
19 TP.19. Nhất Xiển Đề, Ác Kiến và Tà Kiến 
20 TP.20. Tứ Diệu Đế. Tục Đế. Thánh Đế. Chân Đế. Thiệt Đế 
21 TP.21. Tứ Diệu Đế. Giác & Ngộ. Giải Thoát Bất Động
22 TP.22. Tứ Diệu Đế. Thế Gian Pháp. Xuất Thế Gian Pháp. Rốt Ráo Không
23 TP.23. Tứ Diệu Đế. Bất Nhị. Kiến Trù Lâm. Kiến Hoang Vu. Tướng Thức. 
24 TP.24. Câu Chuyện… Vào Lúc Canh Ba
25 TP.25. Tiểu Kinh THÍ DỤ LÕI CÂY
26 TP.26. Đại Kinh THÍ DỤ LÕI CÂY
27 TP.27. Kinh THÍ DỤ LÕI CÂY Và Đời Sống Tu Hành. Duy Tuệ Thị Nghiệp.
28 TP.28. Thế Nào Là Giải Thoát, Thế Nào Là Bất Động?
29 TP.29. Tinh Tấn 
30 TP.30. Tứ Đế. Tiểu Niết Bàn, Trung Niết Bàn và Đại Niết Bàn
31 TP.31. Tư Lương Vị. Kiến Đạo Vị. Tứ Vô Lượng Tâm.
32 TP.32. Phật Tánh Là Gì? Ý Nghĩa Của Bát Nhã Tâm Kinh 
B. TÂM PHÁP. LƯỠNG MỤC GIAO DI TÂM PHÁP
33 TP.33. Đại Sư Huyền Không. Tự Tánh Là Gì? 
34 TP.34. Ngọn Kiến Tính. Hang Tự Tánh. Hồ Tự Tâm. Kim Cang Chỉ Lực.
35 TP.35. Hang Tự Tánh. Sáu Ba La Mật. Phật Đạo Là Đạo Xả 
36 TP.36. Mười Ba La Mật. Vô Minh Trụ Địa 
37 TP.37. Báo Thân Phật, Hóa Thân Phật và Pháp Thân Phật 
38 TP.38. Bài Tráng Ca Bất Tử 
C. TÂM PHÁP.BÍ KIẾP LƯỠNG MỤC GIAO DI TÂM PHÁP
39 TP.39. Bí Kiếp Lưỡng Mục Giao Di Tâm Pháp
40 TP.40. Cơ Duyên
41 TP.41. Chuyện Kể Về… Trung Nguyên Cửu Tuyệt
42 TP.42. Trung Nguyên Cửu Tuyệt… Diện Kiến Lý Tứ