Tổng Hợp Trò Chơi Trí Tuệ

Tổng hợp các số Trò Chơi Trí Tuệ của HĐTM Lý Gia từ năm 2019 tới nay

Tổng Hợp Trò Chơi Trí Tuệ
Trò Chơi Trí Tuệ
TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ 2019
1 TCTT.01.2019 - Chủ Đề: Xử Lý Ba Độc Tham - Sân - Si 
TCTT.01.2019 - Tổng Kết Chủ Đề: Xử Lý Ba Độc Tham - Sân - Si 
2 TCTT.02.2019 - Chủ Đề: Ba Mươi Bảy Phẩm 
TCTT.02.2019 - Tổng Kết Chủ Đề: Ba Mươi Bảy Phẩm 
3 TCTT.03.2019 - Chủ Đề: Tam Muội Môn 
4 TCTT.04.2019 - Chủ Đề: Tứ Niệm Xứ
TCTT.04.2019 - Tổng Kết Chủ Đề: Tứ Niệm Xứ
5 TCTT.05.2019 - Chủ Đề: Ba Mươi Bảy Phẩm
TCTT.05.2019 - Tổng Kết Chủ Đề: Ba Mươi Bảy Phẩm 
TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ 2020
1 TCTT.01.2020 - Chủ Đề: Trạch Pháp Giác Chi  
TCTT.01.2020 - Sự Khác Biệt Giữa Trạch Pháp Giác Chi Và Kiến Giải
TCTT.01.2020 - Tổng Kết Chủ Đề: Trạch Pháp Giác Chi  
2 TCTT.02.2020 - Chủ Đề: Thực Tập Thẩm Sát Môn Và Thấu Thị Môn
TCTT.02.2020 - Tổng Kết Chủ Đề: Thực Tập Thẩm Sát Môn Và Thấu Thị Môn
3 TCTT.03.2020 - Chủ Đề: Chuyển Thức Thành Trí
TCTT.03.2020 - Tổng Kết Chủ Đề: Chuyển Thức Thành Trí
4 TCTT.04.2020 - Chủ Đề: Giáo Tông Và Tâm Tông
TCTT.04.2020 - Tổng Kết Chủ Đề: Giáo Tông Và Tâm Tông
5 TCTT.05.2020 - Chủ Đề: Con Đường Giúp Người Thành Tựu Nhiếp Thọ Chánh Pháp Vô Dị Biệt
TCTT.05.2020 - Tổng Kết Chủ Đề: Con Đường Giúp Người Thành Tựu Nhiếp Thọ Chánh Pháp Vô Dị Biệt
6 TCTT.06.2020 - Chủ Đề: Làm Thế Nào Để Diệt Tham Sân Si???
TCTT.06.2020 - Tổng Kết Chủ Đề: Làm Thế Nào Để Diệt Tham Sân Si???
7 TCTT.07.2020 - Chủ Đề: Trung Đạo
TCTT.07.2020 - Tổng Kết Chủ Đề: Trung Đạo
8 TCTT.08.2020 - Chủ Đề: Lập Kế Hoạch Cho Một Chuyến Hải Hành 
TCTT.08.2020 - Chủ Đề: Lập Kế Hoạch Cho Một Chuyến Hải Hành (Tiếp Theo)