Tag: tự tâm

Bạn Đọc Hỏi Lý Tứ Trả Lời

Tự Tâm - Tự Tánh

Tự tâm hay bổn tâm là cái tâm bổn nhiên (hay bản nhiên) của tất cả hữu tình !!! Có nghĩa là, khi một hữu tình có mặt trên đời, cái...

Chuyện Chi Đây

Tự Tâm, Tự Tánh Là Gì?

Trong quá trình giác ngộ, người tu hành lần lượt giác ngộ ba thứ cơ bản là: Tánh giác, tự tâm và tự tánh!!! Giống như ba giai đoạn...

Bạn Đọc Hỏi Lý Tứ Trả Lời

Vì Sao Có Nhiều Tông Phái Trong Phật Đạo?

Mỗi một tông phái xuất hiện ở đời luôn luôn gắn liền với hoàn cảnh lịch sử… Cũng như tôn chỉ, mục đích của tông phái đó có được cộng...

Bạn cần hỗ trợ?