Tag: phàm tâm

Phật Giáo Và Thiền

Khái Niệm Ngã và Tâm

Tâm và ngã là hai món không thật, nó chỉ là kết quả mê muội của ý thức. Mọi hoạt động của ý thức chính là sự mê muội này nên không...

Phật Giáo Và Thiền

Ba Mươi Bảy Phẩm – Tứ Niệm Xứ – Tâm Niệm Xứ

Nói đến Phật giáo người ta nghĩ ngay đến tâm, thậm chí tu hành trong Phật giáo người ta liên tưởng đến tu tâm. Những cụm từ như “tu...

Bạn cần hỗ trợ?