Tag: Khinh An Giác Chi

Phật Giáo Và Thiền

Ba Mươi Bảy Phẩm – Thất Giác Chi – Hỷ Giác Chi, Khinh An...

Hỷ giác chi - khinh an giác chi - tinh tấn giác chi là tướng của sự thân chứng. Ba pháp này xuất hiện và tồn tại như một tất yếu của...

Bạn Đọc Hỏi Lý Tứ Trả Lời

Tứ Thánh Quả Và Quả Vị A La Hán

Tứ thánh quả gồm có: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Chỉ có quả vị A La Hán mới hoàn toàn đoạn mười kiết sử, chứng giải...

Bạn cần hỗ trợ?