Chuyện Trên Mây

CTM.87 - Trò Chơi Trí Tuệ Kỳ 12/2016: Về Chánh Tinh Tấn

Hai chữ Tinh Tấn người tu hành nào cũng biết. Nhưng Tinh Tấn như thế nào, ý nghĩa ra làm sao để người tu hành bỏ công sức và gặt hái...

CTM.86 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Cực Lạc

Mỗi cảnh giới trong Phật đạo là một thế giới biến hiện của tâm thức, mỗi cảnh giới đều có những điều kiện riêng của nó, người tâm...

CTM.85 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Tu Tập

Phật đạo là một nền giáo dục, nền giáo dục này giúp người thay đổi nhận thức, khi nhận thức thay đổi hành vi sẽ thay đổi, hành vi...

CTM.84 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Các Tầng Bậc Giác Ngộ

Phật đạo có rất nhiều tầng bậc giác ngộ, để dễ hiểu, người xưa tạm chia thành ba tầng bậc giác ngộ, đó là sơ ngộ, trung ngộ, và đại...

CTM.83 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Tâm Và Pháp

Hai chữ vô vi, hay vô vi pháp trong Phật đạo, thường ám chỉ cho cảnh giới xuất thế như: Niết bàn, chân lí, vô ngã, chân ngã, v.v…

CTM.82 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về "Ngũ Nhãn"

Ngũ nhãn hay năm con mắt trong Phật đạo, là năm tầng nhận thức, năm mức độ ảnh hưởng tâm trí của năm cảnh giới từ phàm phu đến Phật...

CTM.81 - Ba Vị Huynh Đệ Bàn Về Lõi Cây

Những lời của Thế Tôn, chính là “ngọn gió năng diệt” đã thổi qua tâm thức tiểu đệ, ngọn gió năng diệt đã giúp tiểu đệ vĩnh viễn rụng...

CTM.80 - Tản Mạn Về Việc Ăn Độn

Ăn độn là khái niệm dùng để mô tả việc thiếu gạo để nấu cơm, người ta phải dùng các thứ khác trộn với gạo, nấu chín mà ăn cho no bụng!

CTM.79 - Ba Vị Huynh Đệ Bàn Về Tam Vô Lậu Học

Ba học pháp vô lậu hay còn gọi là tam vô lậu học thì, đây là ba học pháp cơ bản giúp người tu hành trong Phật đạo thành tựu đầy đủ...

CTM.78 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Phước Đức

Phước đức là những thứ mà một người bình thường trong ba cõi, người không giác ngộ cũng có thể thấy được, nó thuộc về “y báo” liên...

CTM.75 - Ba Vị Huynh Đệ Bàn Về giác ngộ

“Tại sao người tu hành trong Phật đạo cần phải giác ngộ! Và, làm thế nào để có thể giác ngộ đúng như tinh thần giáo pháp?”

CTM.74 - Chuyện Người Và Quỷ

Đạo của ta, pháp lành nhiều như lá trong rừng, trí của ngươi chỉ bằng hạt đậu, làm sao chứa hết??? Thôi thì, để ta dạy cho ngươi một...

CTM.73 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Phật Tánh

Trong kinh Phật mới dạy: “Phật tánh là nhân, nhưng nó là liễu nhân! Niết bàn là quả, nhưng nó là quả quả”! Nếu chúng ta khai thác...