Video Sự Kiện Giới Thiệu Sách Mới & Ra Mắt CLB Những Người Yêu Mến Sách Của Tác Giả Lý Tứ

Video Ghi Lại Sự Kiện Giới Thiệu Sách Anh Lạc Luận 2 - Chuyện Chi Đây - Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ & Ra Mắt Câu Lạc Bộ Những Người Yêu Mến Sách Của Tác Giả Lý Tứ Tại Hà Nội Ngày 24/04/2022 !!!