Chuyện Chi Đây

Các Nghĩa Không Trong Phật Đạo

Khi nào người tu hành không còn bị kẹt bởi bảy pháp không trong kinh Lăng Già, hay mười tám pháp không được đề cập trong Đại Bát Nhã,...

Giác Ngộ Là Hạt Nhân Làm Nên Đạo Quả

Giác ngộ trong Phật đạo có rất nhiều tầng bậc!!! ... Hay nói khác hơn, giác ngộ chính là hạt nhân xuyên suốt hình thành các đạo quả...

Pháp Giới Và Tam Giới Hình Thành Như Thế Nào?

Pháp giới được hình thành bởi tâm thức (hoặc tâm trí)!!! ... Tâm thức chừng nào, pháp giới chừng ấy!!! Người xưa nói rằng “tam giới...

Sự Khác Nhau Giữa Nghĩ Suy Và Vọng Tưởng

Nếp nghĩ suy của một hữu tình trong quá khứ giống như đường mòn trên núi, con đường này tuy hiện tại không còn sử dụng, nhưng không...

Phật Đạo Và Chuyện Sanh Tử

Trên con đường tiến về Vô Thượng Bồ Đề, Khổ đế giúp người ra khỏi sanh tử khổ (8 món khổ) ... Tập đế giúp người tịch diệt phiền não,...

Tâm Tình Của Những Người Bạn Không Quen

Giảng giải đạo pháp là công việc giúp người nghe thành tựu một hay nhiều mục tiêu nào đó trong đạo pháp!!! ... Muốn thực hiện thành...

Ý Nghĩa Một Số Quả Vị Trong Phật Đạo

Các quả vị của ba thừa gồm: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Bất Động Địa!!!

Giác Môn Quan Trọng Như Thế Nào?

Người chưa giác ngộ, dùng giác hộ trì để giác ngộ!!! Người đã giác ngộ nhưng chưa phải là giác ngộ sau cùng, dùng giác hộ trì để viên...

Người Thợ Săn Lành Nghề

Con đường mà Phật đã vạch ra là con đường tốt nhất...

Bắc Tông, Nam Tông; Chay - Mặn Và Tu Thiền

Giải thoát không do tu mà được!!! Muốn thành tựu cảnh giới giải thoát, phải giác ngộ để mở một trong ba cánh cửa của đạo giải thoát,...

Các Thứ Trí Trong Phật Đạo

Một khi không còn nhầm lẫn giữa đạo và trí, các bạn mới có thể khai thác tối đa cũng như khai thác hiệu quả nhất phần trí của mình!!

Phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm Chân Thật Là Gì?

Để giúp Bồ đề tâm mau chóng trở thành chân thật, ngoài việc phát tâm, người tu hành còn phải mau chóng tìm cầu các bậc Thiện tri thức...

Tự Tâm, Tự Tánh Là Gì?

Trong quá trình giác ngộ, người tu hành lần lượt giác ngộ ba thứ cơ bản là: Tánh giác, tự tâm và tự tánh!!! Giống như ba giai đoạn...

Tam Muội Là Gì?

Thiền định, Tổng trì, Tam muội của Phật đạo đều cùng có chung mục đích giúp người tu hành dừng hư vọng tâm hư vọng pháp để tâm trí...

Bạn cần hỗ trợ?