Anh Lạc Luận Tập 1

Giới Thiệu Tập Sách Mười Một Bài Kinh Phật (Lý Tứ Kết Tập)

Mười một bài kinh tuy không nhiều, nhưng được coi là "những bài kinh căn bản" giúp người tu hành biết được các cột mốc Thế Tôn đã...

Giới Thiệu Kinh Thắng Man Phu Nhân (Lý Tứ Chú Giải)

Kinh Thắng Man lại là cỗ xe Nhất Thừa và bảng hướng dẫn quan trọng, giúp người tu hành từ cánh cửa đó đi tiếp về Nhất Thiết Trí Thành,...

Giới Thiệu Kinh Kim Cang (Lý Tứ Chú Giải Phần Tâm Tông)

Kinh Kim Cang, đồng thời với kinh Thủ Lăng Nghiêm và Lăng Già, là ba chiếc chìa khoá dùng để mở ba cánh cửa đầu tiên của Tâm Tông...

Tản Mạn Nhân Mùa Phật Đản 2016 (PL 2560)

Tự nỗ lực bản thân, không rời chánh niệm, quyết tâm tu hành, thành tựu cho bằng được những lời Phật dạy. Có làm như vậy, theo mình...

Kính Mừng Phật Đản 2016 (PL 2560)

Muốn có được thuyết thông, vị tu hành này phải thông bốn điều, đó là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và biện tài vô ngại,...

Tiểu Luận Tứ Niệm Xứ Và Sự Cần Thiết Phải Nắm Vững Bốn...

Nếu nói rằng, Tứ Diệu Đế là tổng thể của không gian kiến trúc Phật Giáo, thì Tứ Niệm Xứ chính là bốn toà tháp làm nên quần thể kiến...

Biện Tài Vô Ngại 

Phật và Bồ tát trong nhiều kiếp, nhờ công đức trang nghiêm khẩu nghiệp mà có đủ các loại Biện tài, như Tứ vô ngại biện, Thất biện,...

Ba Ý Sanh Thân

Ba ý sanh thân, chính là ba cứu cánh phải đạt được qua ba lần giác ngộ khác nhau của Thập Địa Bồ Tát. Muốn viên mãn mười địa vị Bồ...

Tứ Vô Ngại 

Muốn có được bốn món vô ngại này, giống như thầy thuốc, muốn biết bệnh nhân có bệnh hay không, vị lương y phải nắm vững bộ vị, cách...

Trí Tuệ

Hãy thoát ra khỏi chính mình. Hãy đừng làm "con gà mắc tóc". Hãy từ bỏ thói quen loay hoay với mớ kiến thức. Và hãy giải quyết trận...

Thập Như Thị Và Nhân Duyên 

Phật thuyết mười hai nhân duyên, để chỉ ra sự chuyển biến thân, tâm, ý thức của một hữu tình thông qua mười hai giai đoạn từ vô minh...

Bốn Ba La Mật 

Bốn thứ ba la mật gồm: Nguyện ba la mật, lực ba la mật, phương tiện ba la mật và huệ ba la mật.

Tứ Trí

Trong Phật đạo, bốn đế là bốn bậc thang đưa người từ mê đến giác, từ ngu thành trí. Bốn đế tự chúng sanh không thể biết, mà phải được...

Ngũ Ấm

Tu tập trong Phật đạo, là trả sắc thọ tưởng hành thức trở về đúng bản nguyên của nó, là biến những nhận thức sai lầm  khổ đau từ sắc...

Hữu Vô Sơ Yếu Luận 

Trung Ấm, thức, vô minh. Tên gọi có nhiều, nhưng tựu trung nó chỉ là sản phẩm của thức mê. Thức mê sinh ra pháp mê, pháp mê sinh ra...

Bạn cần hỗ trợ?