Tâm Pháp

Trung Nguyên Cửu Tuyệt… Diện Kiến Lý Tứ

Thầy Lý Tứ giảng về "Nhất thiết chúng sanh giai hữu phật tánh.

Mười Ba La Mật. Vô Minh Trụ Địa

Mười Ba La Mật giúp người tu hành viên mãn Trí và Huệ... Trí giống như cái đèn, Huệ giống như ánh sáng... Sáu Ba La Mật đầu như tìm...

Hang Tự Tánh. Sáu Ba La Mật. Phật Đạo Là Đạo Xả

Phật đạo là đạo xả chứ không phải thủ giữ. Pháp xả là hình thức khác của Ba La Mật. Xả và Ba La Mật tuy khác tên nhưng cùng chung...

Ngọn Kiến Tính. Hang Tự Tánh. Hồ Tự Tâm. Kim Cang Chỉ Lực

Định lực là chìa khóa để vượt qua hồ Tự Tâm. Có vượt qua hồ Tự Tâm mới đặt chân lên ngọn Kiến Tính. Có đến Kiến Tính mới vào hang...

Đại Sư Huyền Không. Tự Tánh Là Gì?

“Tự tánh” là tập hợp của nhiều tính chất, khi dứt các duyên, dần dần những tính chất này lần lượt sẽ hiện... Hồ tâm này cũng vậy!......

Phật Tánh Là Gì? Ý Nghĩa của "Bát Nhã Tâm Kinh"

Muốn thấy Phật Tánh, điều đầu tiên cần biết cái gì là chúng sanh tánh. Thấy chúng sanh tánh để từ bỏ tánh này, rồi Phật Tánh sẽ hiện......

Tư Lương Vị. Kiến Đạo Vị. Tứ Vô Lượng Tâm

Ba món Tư Lương gồm Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần và Tứ Như Y Túc chính là chiếc vé để người tu hành từ bỏ ba cõi hôi nhơ bước lên con...

Tứ Đế. Tiểu Niết Bàn, Trung Niết Bàn và Đại Niết Bàn

Dùng giác dứt tập, tập dứt tâm thanh tịnh. Thanh tịnh này chính là “Niết Bàn của Tập Đế”, còn gọi là tiểu Niết Bàn. Niết Bàn thứ hai...

Tinh Tấn

Hãy quay lại tự tâm, lắng nghe bằng tâm, tôn trọng sự thật và bỏ cái ngã xuống... Lập tức chân lý sẽ hiện... 

Thế Nào Là Giải Thoát, Thế Nào Là Bất Động?

Phật dạy: “Cuộc đời như một Đại dương, không ai khác hơn các ông, hãy tự làm hòn đảo, nơi nương tựa cho chính mình và hãy tự mình...

Kinh THÍ DỤ LÕI CÂY Và Đời Sống Tu Hành. Duy Tuệ Thị Nghiệp

“Tâm như đất, tánh như vua... Đất còn vua ở, đất mất vua đi”.  Tâm Bất Động chính là đất, Trí (tánh) Giải Thoát chính là vua... Tâm...