Tag: Quy y tam bảo tự tánh

Vô Đối Môn

Ra Khỏi "Ba Cõi"; Như Thế Nào Là "Quy Y Tam Bảo Tự Tánh"?

Phật dạy: “Những ai còn tư niệm, tư lường, thầm ý... Đây là cảnh sở duyên cho thức an trú… Thức an trú, thức tăng trưởng… thức tăng...