Tag: phật giáo

Phật Giáo Và Thiền

Lịch Sử Và Thiền

Phật giáo không có biên giới, không có chủng tộc, không có giai cấp, vượt thời gian, vượt không gian, không bị chiếc áo lịch sử làm...

Lý Tứ Hỏi Đáp 41 - 80

Đạo Là Gì?

Đạo Phật là con đường giúp người thay đổi nhận thức, con đường đó chính là Phật pháp !!! Phật pháp gồm vũ trụ quan và nhân sinh quan...

Anh Lạc Luận Tập 1

Phật Giáo Và Giác Ngộ

Giác ngộ trong Phật đạo là chất liệu quan trọng. Nó là khái niệm đầu tiên và cũng là nhân tố làm nên quả vị cuối cùng

Anh Lạc Luận Tập 1

Phật Giáo Và Trí Tuệ

Người tu hành trong Phật đạo lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên một khi “sự nghiệp” này không được đặt lên hàng đầu, hoặc chưa thành...

Tác Phẩm Lý Tứ

Anh Lạc Luận (Tập 1) - Tác Giả Lý Tứ

Mỗi bài viết trong Anh Lạc Luận, theo tác giả "là một viên ngọc, xâu kết tất cả lại, thành chuỗi Anh Lạc với trên ba trăm viên. Chuỗi...