Tag: nghĩa kinh

Phật Giáo Và Thiền

Chánh Kiến Y Cứ Vào Giới Luật Và Nghĩa Kinh

Phật đã di giáo cho đời sau, chánh kiến y cứ vào Giới Luật và Nghĩa Kinh. Thấy biết nào thiếu một trong hai điều này thì không thể...

Bạn cần hỗ trợ?