Tag: Hồ Tự Tâm

Tâm Pháp

Ngọn Kiến Tính. Hang Tự Tánh. Hồ Tự Tâm. Kim Cang Chỉ Lực

Định lực là chìa khóa để vượt qua hồ Tự Tâm. Có vượt qua hồ Tự Tâm mới đặt chân lên ngọn Kiến Tính. Có đến Kiến Tính mới vào hang...