Tag: chiếu kiến

Bạn Đọc Hỏi Lý Tứ Trả Lời

Giác Ngộ Và Ngũ Uẩn

Tác giả Lý Tứ trả lời các thắc mắc liên quan đến cảm nhận về ngũ uẩn của người giác ngộ. Kinh dạy: “Ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết...

Bạn cần hỗ trợ?