Tag: bốn đế và 37 phẩm

Phật Giáo Và Thiền

Định Hướng

Đãi lọc kinh điển để tìm ý nghĩa giống như người ta ép mía lấy nước, kinh như mía nguyên liệu, ý nghĩa bốn đế và 37 phẩm giống như...