Lý Thập Nhật (1002) Trình Bày Trước HĐ Kết Quả Giác Ngộ Sau 10 Ngày Học Tập

VIDEO CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Sau 10 ngày (240 giờ) trở thành môn đệ Lý Gia !!! Lý Thập Nhật (1002) lập thêm một kì tích mới, tiếp nối vô số kì tích học tập của HĐTM Lý Gia !!!