Tag: Tứ cú kệ đẳng

Anh Lạc Luận Tập 1

Tứ Cú Kệ Đẳng

Là bốn câu kệ có ý nghĩa ngang bằng. Mỗi một câu trong bốn câu, đều có nghĩa lý thông suốt đến các câu kia, có nghĩa thấu suốt một...