Tag: chánh biến tri

Bạn Đọc Hỏi Lý Tứ Trả Lời

Làm Thế Nào Để Tâm Thức Có Cơ Hội Nổ Big Bang?

Hãy chuyên tâm học tập, làm công hạnh, và vì hết thảy chúng sanh…đến khi đủ phước duyên, công đức…nhất định một vụ nổ Big Bang tâm...

Bạn cần hỗ trợ?