Tag: bản lai thanh tịnh

Lý Tứ Hỏi Đáp 01 - 40

Giác Ngộ Là Gì

Người tu tập trong Phật đạo, từ sơ phát tâm đến thành tựu sau cùng có rất nhiều lần giác ngộ , mỗi lần giác ngộ là một lần thăng tiến...