Tag: Tự tại và thần thông

Anh Lạc Luận Tập 1

Tự Tại Và Thần Thông

Tâm phải thanh tịnh rốt ráo, đầy đủ trí tuệ. Nếu chưa được như vậy thì người tu hành tâm có tự tại nhưng không rốt ráo, vì tập khí...