KÍNH THẦY
Con xin đảnh lễ Thầy ba lễ.
Cùng đảnh lễ HĐTM ba lễ.
Con xin tham gia trả lời câu hỏi.

Các câu hỏi như sau:
1) Người tu hành nhắm thẳng vào ba độc tham, sân, si để tiêu diệt chúng. Theo bạn, cách thức như thế, có phải là hành động hợp lí trong tu tập hay không ??? Vì sao hợp lí, vì sao không ??? Xin nêu rõ quan điểm của bạn !!!

Trả lời:
Người tu hành nhắm thẳng vào ba độc tham, sân, si để tiêu diệt là không hợp lí.

Vì sao không hợp lí? Vì tham, sân, si thuộc độn sử hay lỗi hành vi, tức nó chỉ là hệ quả của một nhận thức sai lầm nào đó, lâu ngày huân thành tập nhân trong tâm thức. Giống như bóng cây, khi đủ duyên cây sẽ hiện bóng, người ta không thể tiêu diệt bóng cây, một khi cái cây và các duyên hãy còn.

Tham sân si là quả đã thành, giả sử ta nhắm thẳng vào nó tiêu diệt, nếu có diệt được, khi đủ duyên quả ấy sẽ hiện lại, hành động này chẳng khác gì hình thức lấy đá đè cỏ. Đây cũng là lí do vì sao một Tu Đà Hoàn (sơ giác) không diệt ba kiết hành vi là tham, sân, si mà chỉ đoạn ba kiết thuộc nhận thức là thân kiến, giới thủ và nghi!

2) Theo bạn! Phải tu tập như thế nào, để tịch diệt tham sân si một cách hiệu quả nhất ??? Xin đưa ra giải pháp cụ thể, trình bày rõ ràng, chi tiết các bước tu tập từ giải pháp của bạn !!! Chú ý: Giải pháp và các bước tu tập phải như pháp (như giáo pháp), có dẫn chứng, thực tế, dễ ứng dụng và đủ sức thuyết phục !!! Không trả lời chung chung !!!

Trả lời
Theo con, người tu tập muốn tịch diệt tham, sân, si một cách hiệu quả. Vị này nhìn nhận vì sao tham, sân, si lại hiện khởi trong ta. Có đặt thành vấn đề, có tìm xét nguyên nhân như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết được vấn nạn ba độc.

Để tịch diệt vĩnh viễn tham sân si, con xin đưa ra giải pháp như sau:

Khi một hiện tượng hay sự việc xảy ra, người đời thường chạy theo giải quyết hiện tượng hay sự việc. Người tu tập thì ngược lại, chỉ giải quyết nguyên nhân, giải quyết tận gốc quyên nhân, hiện tượng sự việc sẽ không tái sinh khởi.

Để giải quyết vấn nạn ba độc, con xin đề ra ba bước sau:

– Bước một, giải quyết nguồn tâm: Muốn làm sạch nguyên nhân sinh khởi tham sân si, bước đầu người tu hành phải xây dựng nguồn tâm “ít muốn biết đủ”. Một khi tâm ý ít muốn biết đủ thì tham, sân, si sẽ mõng nhẹ. Kinh dạy: “Tri túc chi nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất chi túc chi nhơn, tuy xứ thiên đường diệc bất xưng ý“. Nghĩa là: Người biết đủ, dù nằm trên đất cát vẫn an lạc, trái lại, người không biết đủ, dù ở cung trời cũng không vừa ý.

– Bước hai, giải quyết năm căn thân mê cảnh duyên: Muốn dứt mê này, người tu hành phải nhận thức đầy đủ lời kinh đã dạy: “Cảnh duyên không đẹp xấu, đẹp xấu tại tâm mê”. Giác ngộ đúng tinh thần lời dạy trên, khi năm căn thân xúc đối cảnh duyên, hành giả không bị mê mờ. Khi căn đối cảnh không mê mờ sẽ ra khỏi Nhuận Chi Vô Minh. Hết Nhuận Chi Vô Minh, coi như phần ngọn tham, sân, si đã được đốn bỏ.

– Bước ba, giải quyết ý thức mê các pháp: Muốn dứt mê này, người tu hành phải quán các pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh…v..v…Kinh dạy: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán”. Lời kinh này có nghĩa, hết thảy hữu vi pháp không bền chắc, cần phải quán như thế.

Biết rõ các pháp thế gian không có chân lí, tự nó không tánh, không tướng, như mộng huyễn. Giác ngộ được chân lí này, ý không còn mê lầm các pháp hư vọng, tâm tự tịch diệt, ra khỏi Căn Bản Vô Minh. Ra khỏi Căn Bản Vô Minh là cách nhổ bỏ tận gốc rễ tham, sân, si.

Theo con, ba bước nêu trên nếu người tu hành biết ứng dụng triệt để vào đời sống, nhất định sẽ giải quyết tận gốc ba độc là tham, sân, si.

Kính Thầy cùng BQT nhóm Lý Gia!
Trên đây là trả lời của con, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong Thầy, BQT và các HĐ góp thêm ý kiến để phần trả lời của con hoàn hảo hơn.
Con, LÝ HẬU VỆ (Cần Thơ)