B: Kính chào SH! 
Mấy hôm rồi, được SH chỉ định đệ và Lã Muội tụng đọc kinh Kim Cang! Vâng lời SH, hai đứa đệ ngày đêm miệt mài tụng đọc kinh này!

Có thể nói! Nhờ sức hộ trì của Kim Cang kinh, đệ và Lã Muội cảm nhận tâm cùng trí của mình thật an ổn, không còn lăng xăng như trước, nó gần như bất động! Tuy cảnh duyên có đi qua các căn, nhưng cảnh duyên như nước chảy dưới cầu, còn tâm trí của hai đứa đệ, như người đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy! Tâm và cảnh bỗng dưng chẳng có mối liên hệ nào!

Đến lúc này, đệ mới cảm nhận đầy đủ câu nói của Lục Tổ: “Thầy của ta là Ngũ Tổ dạy! Lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc!”. Và đệ cũng cảm nhận rất rõ lời khai thị của Lục Tổ cho Huệ Minh: “Ông đã vì pháp mà đến đây, thì hãy đình chỉ các duyên (thấy nghe), chớ sinh một niệm (trong lòng), không nghĩ thiện, không nghĩ ác (không khởi quan niệm thiện, ác) thì, cái gì là bản lai diện mục của Minh Thượng Toạ!”

Thưa SH! Khi chưa giác ngộ, các câu đó, các mẫu đối thoại đó, SĐ thuộc nằm lòng! Nhưng, những gì thuộc lòng ngày ấy, bây giờ đệ phát hiên ra, nó chẳng khác nào “người chiêm bao nói chuyện trong chiêm bao”!

Đến khi hết chiêm bao rồi, các câu ấy lại là đời sống, lại là cảnh giới thực chứng của tâm và trí này, chứ chẳng phải thứ văn tự suông, văn tự vô hồn, văn tự của những kẻ “trà dự tửu hậu” như trước kia!

Nhờ SH khai thị để hai đứa đệ giác ngộ! Nhờ tụng đọc Kim Cang dùng để hộ trì mà hai đứa đệ lại thấu suốt những lời vàng ngọc của người xưa! Hởi ơi! Chưa một lần giác ngộ thì, “vàng ngọc chẳng khác chi gạch ngói!”

Đệ và Lã Muội xin lạy tạ ân đức SH đã tái sinh hai đứa! Thân này do cha mẹ sinh ra, nhưng tâm và trí của chúng đệ hiện giờ lại do SH tái sinh!

Cha mẹ sinh ra đầy đủ đôi mắt, nhưng ba cõi đã làm cho hai đứa đệ mù loà chân lí! Nếu không được SH khai sáng, không biết cái mù loà ấy đến bao giờ mới đoạn tuyệt!

A: Xin chúc mừng hai bạn! Mừng, vì hai bạn đã thấy điều cần thấy! Mừng, vì hai bạn đã đến nơi cần đến!

Ngày xưa Lục Tổ, với cái thấy ban sơ này, trong lúc nghe kinh Kim Cang, mà ngày sau trở thành bậc Thầy thiên hạ! Không ngờ hai câu “Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai” của người xưa, những tưởng ngày nay chỉ còn là văn tự! Không ngờ! Không ngờ! Nó lại là cảnh giới giác ngộ của hai bạn trong hiện tại! Đúng là hi hữu! Đúng là việc hi hữu!

Để hai bạn có những bước đi như pháp tiếp theo! Mình xin triển khai hai chỉ thú cốt lõi của kinh Kim Cang!

Với những gì các bạn đã giác ngộ, với đôi mắt không còn mù loà chân lí! Hy vọng, sau khi nghe được chỉ thú cốt lõi này, hai bạn sẽ thấy xa hơn, nhìn rộng hơn, tâm trí tinh tường hơn!

Kinh Kim Cang có hai chỉ thú cốt lõi đó là:
Một! Giúp người tu hành thành tựu “Kim Cang Tâm”
Hai! Giúp người tu hành thành tựu “Kim Cang Trí”

Kim Cang Tâm là gì? Kim Cang Tâm, chính là thứ tâm vững chắc như kim cương, không thứ gì trên đời có thể phá hoại nó được! Kim Cang Tâm chính là cái tâm các bạn đang sở hữu hiện tại! Kim Cang Tâm là nhân đầu tiên giúp người tu hành thành tựu “Tông (tâm) Thông” sau này!

Muốn thành tựu Kim Cang Tâm, người tu hành phải thành tựu ba yêu cầu không thể thiếu, đó là: “Vô niệm, vô tướng, vô trụ!”

Để có thể thành tựu ba yêu cầu nêu trên, người tu hành phải ứng dụng triệt để lời dạy: “Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh, hương, vị xúc, pháp sanh tâm!” Có nghĩa rằng, không nên dựa vào thấy nghe hay biết để sanh cái tâm hư dối!

Tâm không sanh, tâm ấy đồng với hư không! “Hư không chẳng có gì có thể phá hoại được”, nên người xưa ví tâm này như kim cương! Ha ha ha ha !!! Đừng có tưởng Kim Cang Tâm là cái tâm nó cứng như kim cương!!!

Kim Cang Trí là gì? Kim Cang Trí là thứ trí mà, “không có gì có thể tồn tại dưới sức công phá của nó!” Kim Cang Trí, chính là cái nhân đầu tiên giúp người tu hành thành tựu “Thuyết Thông” sau này!

Muốn thành tựu Kim Cang Trí, sau khi thể nhập Kim Cang Tâm, vị tu hành phải phát nguyện: “Vì hết thảy chúng sinh, cầu học trí tuệ, cầu thành tựu Vô Thượng Bồ Đề!”

Trên con đường cầu học trí tuệ, vị tu hành thực hiện rốt ráo lời dạy: “Bồ Tát bất ưng trụ sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp hành ư bố thí”! Lời dạy này có nghĩa rằng, muốn thành tựu Vô Thượng Trí, Bồ Tát thực hành bố thí mà không phân biệt đối tượng được thí cũng như đem tâm suy lường vật thí!

Vừa học trí tuệ, vừa thực hành việc bố thí như vậy, đến khi nào Bồ Tát hoát nhiên thấy được: “Nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp!”, chừng ấy việc học tập mới chấm dứt! (Tất cả pháp, đều là Phật pháp)

Điều trên có nghĩa rằng, sau khi Bồ Tát thấy thiệt tướng của tâm và pháp, cũng như thấy được nguyên uỷ phát sinh hư vọng tâm và vô lượng chướng pháp của chúng hữu tình, Bồ Tát thầm hội: “Phật pháp là không pháp” nhưng “Phật pháp cũng là vô lượng pháp” Ha ha ha ha !!! Chữ phi trong “bất, vô, phi, li” xuất hiện tại cảnh giới này!

Thầm hội hai tiền đề trên, tuy biết rõ “Phật pháp là không pháp”, nhưng với Từ Bi Tâm, với Trí Tuệ Siêu Thắng, nơi không pháp ấy, nhân cái mê muội của chúng sinh, “Bồ Tát có thể hoá hiện ra vô số pháp lành!”

Điều này giống như hư không! Hư không chẳng có hình tướng! Nhưng, khi đủ duyên, hư không có thể vào khắp tất cả chỗ, và tương ưng với tất cả hình tướng của các chỗ ấy!

Giống như nơi có hang sâu, hình tướng của hư không bây giờ là hình tướng hang sâu! Nơi có núi cao, hình tướng của hư không bây giờ là hình tướng núi cao! Người đào lỗ tròn, hình tướng hư không thành tròn! Người đào lỗ vuông, hình tướng hư không trở thành hình vuông!

Trí Tuệ Vô Đối của Bồ Tát như cái trống! Trống tuy không có tiếng, nhưng khi có người đánh, trống sẽ kêu! Đánh mạnh kêu lớn, đánh nhẹ kêu nhỏ, đánh nhiều kêu nhiều, đánh ít kêu ít! Ngàn năm không người đánh, trống im lặng….ngàn…năm!

Công đức chúng sinh và Trí Tuệ Vô Đối tương ưng nhau bởi các duyên như thế! Điều này kinh dạy: “Bi nguyện của chư Phật, tương ưng với bi ngưỡng của chúng sanh, tự hiện ra pháp lành!”

Chính sự kì đặc này, Kinh cũng dạy: “Pháp thân Phật biến mãn khắp mười phương!”

Hai bạn! Pháp thân chính là Trí Tuệ Vô Thượng! Hoá thân chính là những pháp lành do Trí Tuệ Vô Thượng hoá hiện ra!

Kết luận!
Kim Cang Tâm và Kim Cang Trí là hai hạt nhân quan trọng trong việc thành tựu Phật tâm và Phật trí ở vị lai! Đây là hai chủng tử cơ bản, khi đủ duyên Bồ Tát thành tựu hai thứ thông là “Thuyết thông và Tông thông”! Những điều trên, hai bạn chớ có quên!

B: Thưa SH! Con mắt của tiểu đệ lần này lại sáng thêm! Vạn lần lạy tạ công ơn dưỡng dục của SH!

LM! SH ơi! Nhất định Lã Muội phải tặng cho SH cặp mắt kiếng xịn nhất thế gian, để SH còn thấy đường mà dẫn dắt hai đứa muội! Đọc nhiều, viết nhiều, mắt của SH đã…tệ…quá…gồi!!!!