KINH THẮNG MAN (Lý Tứ Chú Giải)

Bấy giờ vua nước Xá Vệ là Ba Tư Nặc Vương và Mạc Lợi phu nhơn mới chứng đạo pháp xong, cùng bảo nhau rằng: Con gái chúng ta là Thắng Man sáng suốt, từ ái, đa văn trí huệ, nếu nó được thấy đức Như Lai thì ở nơi pháp thậm thâm sẽ có thể mau thấu hiểu, không còn các sự nghi hoặc. Chúng ta nên sai người giỏi khuyến dụ đến phát khởi lòng thành kính của nó.

[KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA][[1]] (Lý Tứ chú giải Phần Tâm...

Phật dạy: “Lành thay! Lành thay! Tu Bồ Đề, đúng như ông vừa nói. Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo dặn dò các vị Bồ Tát. Nay hãy lắng nghe, Ta sẽ vì các ông mà giảng thuyết. Nếu có kẻ nam người nữ lòng lành phát tâm Bồ đề, nên trụ tâm như thế này, nên hàng phục tâm như thế này.”

ÐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY (Mahasaropama sutta)

Kinh này được Thế Tôn thuyết giảng khi xảy ra sự kiện Devadatta phá hòa hợp Tăng, đem 500 vị Tỷ kheo đi Gayàsisa, vì Thế Tôn không chấp nhận cho Devadatta lãnh đạo hội chúng Tỷ kheo... Đức Phật dạy có năm hạng người xuất gia sống Phạm hạnh cùng một tâm nguyện giải thoát khỏi khổ đau, vượt ngoài sự chi phối của sanh già chết.

KINH DUYÊN SINH

Cụ Thọ Xá Lỵ Tử hướng vào Đại Bồ Tát Di Lặc nói rằng: "Bồ Tát Di Lặc! Hôm nay đức Thế Tôn quán sát thấy những lúa nếp nơi đồng nội, Ngài bảo các vị Tỳ Khưu: "Các vị Tỳ Khưu Nếu ai thấy được Nhân duyên, tức là người ấy thấy được Pháp; nếu ai thấy được Pháp, tức là người ấy thấy được Phật". Ngài nói những lời ấy rồi, Ngài lặng thinh không nói gì nữa. Bồ Tát Di Lặc! Đấng Thiện Thệ[[2]] cớ sao lại nói ra những lời ấy?

KINH SA MÔN QUẢ (Sàmannaphala sutta)

Lúc bấy giờ Ajàtasattu con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bố Tát cảm hứng nói rằng: "Thật khả ái thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật diễm lệ thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật mỹ miều thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật êm dịu thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật điềm lành thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa môn hay Bà la môn nào, nhờ sự chiêm bái này tâm chúng ta được tịnh tín?".

KINH NIỆM XỨ (Satipatthàna sutta)

Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.

KINH CĂN TU TẬP (Indriyabhàvanà sutta)

Rồi thanh niên Bà la môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với thanh niên Bà la môn Uttara, đệ tử của Pasariya đang ngồi một bên:

KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC (Sabbàsava sutta)

Này các Tỷ kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các Tỷ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: có như lý tác ý và không như lý tác ý.

PHẬT THUYẾT KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

Sau khi Đức Thế Tôn thành Đạo, Ngài suy nghĩ rằng: "Xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh, là thù thắng nhất!" Rồi Ngài trụ trong Đại Thiền định mà hàng phục ma đạo. Tại vườn Lộc dã, Ngài chuyển Pháp luân Tứ Đế, độ nhóm năm người của Tôn giả Kiều Trần Như đều chứng được Đạo quả.

PHẬT NÓI KINH MƯỜI THIỆN NGHIỆP ĐẠO [[1]]

• Này Long Vương! Ông có thấy những vị đương trong hội này cũng như những hình sắc của mọi loài trong đại hải này, mỗi mỗi không đồng nhau không? 

Những hình sắc ấy hết thảy do nghiệp thiện và bất thiện của nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý đều do tâm mà tạo ra.

Truyền thông xa hội

20,832Thành viênThích
2,508Người theo dõiTheo dõi
14,700Người theo dõiĐăng Ký

Sách

Bài viết mới nhất