Các bạn !!!

Có lẽ trong HĐ chúng ta, không còn xa lạ gì với ba học pháp vô lậu, tức Tam Vô Lậu Học… Đó là: Giới Vô Lậu, Định Vô Lậu và Tuệ Vô Lậu, đây là ba học pháp mà, nếu người học thấu suốt sẽ thành tựu Đạo Quả Vô Lậu ngay tức thì !!!

Trong các kinh Đại Thừa, Phật cũng thường khen ngợi ba học pháp này !!! Sở dĩ Phật khen ngợi ba học pháp vô lậu, vì tính chất vi diệu ba (3) trong một (1) của nó (trong giới có định, trong định có tuệ, trong tuệ có giới) !!! Học Pháp Vô Lậu là nền tảng cơ bản của Tâm Tông, và chính là “độc đạo” dẫn người tu hành đến Vô Thượng Trí ở vị lai…!!!

Người tu hành không thấu suốt ba học pháp nói trên, dù bỏ ra một đời, hai đời nhẫn đến vô lượng đời tu Giới Định Tuệ Hữu Lậu, giỏi lắm, cũng chỉ quanh quẩn trong vài quả vị nhỏ nhoi của Sắc Giới hay Vô Sắc Giới và có được một chút kiến giải “lom com” bán tự của giác cây, chứ chẳng thể nào tìm được một Lõi Cây Đích Thực từ Đạo Xuất Thế !!!

Trong một vài lần nghe người tu hành đàm luận về ba học pháp vô lậu, mình chợt nhận ra, Ba Học Pháp Vô Lậu phần lớn mọi người đã hiểu thành Ba Học Pháp Hữu Lậu !!! Tức từ một Học Pháp Xuất Thế, các bạn ấy đã hiểu thành Học Pháp Thế Gian !!!

Đó là:

– Giới Vô Lậu, họ hiểu thành Thế Gian Giới (tức cấm giới, điều răn, quy ước giới, Tỳ Kheo Giới, Bồ Tát Giới, Cư Sĩ Giới…) !!!

– Định Vô Lậu, họ hiểu thành các thứ Thiền Định hay Pháp tu của Thế Gian (hiểu sai nên gọi là Pháp Môn) đang được nhiều người ứng dụng tu hành mà Kinh Lăng Già Phật gọi đó là “Ngu Phu Sở Hành Thiền” (mong thành tựu cứu cánh từ một sở pháp) !!!

– Tuệ Vô Lậu, họ kiến giải Phật đạo thông qua tri thức thế gian, hoặc dựa vào bán tự (bất liễu nghĩa) mà cắt nghĩa một pháp !!!

Cái cớ sự hiểu sai này, đã dẫn người tu hành chạy vòng vo trong ba cõi, không thể nào thoát ra khỏi “miệng chén Ta Bà”, hà huống thành tựu Đạo Quả Xuất Thế…!!! Hậu quả của nó, đã làm cho người tu hành nhọc công tốn sức mà ba cõi khổ còn nguyên trong tâm, kiết sử không giảm, thậm chí biến tướng từ hình thái này sang hình thái khác giống như “định luật bảo toàn năng lượng” !!! Ha ha ha ha !!!

Trong thời gian vừa qua, cũng có một vài lần, mình đề cập với các bạn ba học pháp này… Nhưng chưa phải thời, vì thế các buổi trao đổi đó, chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu, đánh động… hơn là “Đào Sâu, Mổ Xẻ” “Giới Định Tuệ Vô Lậu” !!!

Nay, xét thấy đã đúng thời !!! Phần lớn HĐ chúng ta đã và đang tiếp cận Vô Lậu Pháp !!! Thiết nghĩ, đây là lúc mọi người cần hiểu tường tận và thấu suốt ba học pháp vô lậu này… Một khi thấu suốt, các bạn sẽ đón nhận Đạo Quả Vô Lậu từ tính chất vi diệu “Ba Trong Một” thậm thâm, mà như Chư Phật vẫn thường tán thán: “Đạo của ta không nhọc công, không tốn sức, chẳng phải thứ làm ra” !!! Đây là cơ sở quan trọng giúp người tu hành trong quá trình tu tập không mắc phải bốn bệnh được đề cập trong kinh Viên Giác là: Bệnh nhậm, bệnh tác, bệnh chỉ và bệnh diệt !!!

Để chuẩn bị cho cuộc trao đổi các nội dung đã nêu, mình có vài câu hỏi, xem như “loại dầu máy” bôi trơn cỗ máy trí tuệ của các bạn, khi nó bắt đầu khởi động !!!

Các câu hỏi như sau:

1) Giới, Định, Tuệ (huệ) Vô Lậu là gì ??? Nó khác Giới, Định, Tuệ

Hữu Lậu như thế nào ???

2) Phải tu (thấu suốt) như thế nào, để có thể thành tựu Giới Vô Lậu, Định Vô Lậu và Tuệ Vô Lậu ???

3) Vì sao thành tựu Giới Vô Lậu sẽ tự thành tựu Định Vô Lậu và Tuệ Vô Lậu mà không cần tu đủ hai pháp còn lại ??? Hãy giải thích rõ nguyên lý nào đã cho ra tính chất vi diệu ba trong một này ???

4) Bạn hãy nêu một đoạn kinh Phật dạy cách thức tu hành mà trong đó chứa đựng nội dung, khi thành tựu Giới Vô Lậu, nhất định sẽ thành tựu Định Vô Lậu???

Rất mong đón nhận những câu trả lời lý thú từ mọi người… Câu trả lời của các bạn, sẽ là “Định Lượng Kế” xác định mức độ tiếp cận Văn Hoá Vô Lậu, chiều sâu thâm nhập Vô Lậu Pháp và trí lực từ Đạo Quả Vô Lậu !!! Rất mong !!!

* GỢI Ý SAU KHI NHẬN CÁC CÂU TRẢ LỜI TIÊU BIỂU:

Các bạn !!!

Sau khi gởi câu hỏi và nhận các trả lời, cũng giống như các câu hỏi về kinh Dâng Hoa lần trước, mình hỏi về nhân địa tu hành, các bạn lại lấy quả chứng để trình bày !!! Giống như hỏi rằng: Hôm qua ông đi nhà hàng được ăn những món nào ??? Người kia lại trả lời: Tôi ăn rất ngon và thật no !!! Một cách trả lời cực kỳ vô lý và khó hiểu, khiến người nghe chẳng biết đường ở đâu…mà…lần !!!

Trong những câu hỏi nêu lên, mình đâu có hỏi bổn tâm là gì, thanh tịnh ra sao, vô niệm thế nào, v.v… Mà mình chỉ hỏi cách tu hành như thế nào để thành tựu đạo quả vô lậu !!! Giống như 250 giới, 58 giới, 5 giới..vv…gọi là hữu lậu… Như vậy vô lậu giới gồm có những giới nào, nó khác giới hữu lậu ra sao, ở điểm nào, cách tu vô lậu giới, v.v… để khi thành tựu giới vô lậu sẽ thành tựu hai học pháp còn lại, nguyên lý nằm ở đâu !!!???

Tóm lại, những điều mình hỏi, không thấy trả lời, chỉ thấy các bạn đề cập đến cái bản thân tựu !!! Trả lời như vậy, sau này làm sao giúp người ??? Mục đích câu hỏi được nêu lên, nhằm giúp các bạn đào sâu từng pháp, hiểu biết rõ ràng và cụ thể giới vô lậu khác giới hữu lậu ở điểm nào ??? Vì có thấu suốt được cái gì là vô lậu giới, sau khi tu hành mới thành tựu vô lậu quả mà không cần kinh qua các thứ định hay thiền định, vì rằng trong vô lậu giới đã có chủng tử hai pháp kia !!!

Nói chung, muốn trả lời đúng, các bạn phải hiểu rõ câu hỏi !!! Cái mình cần là, muốn thấy khả năng phân tích, sự rạch ròi trong từng mỗi pháp của các bạn… Có làm được điều này, vị lai mới mong thành tựu trí tuệ !!! … Rất mong nhận được những câu trả lời có trọng tâm, như pháp và có chỉ thú rõ ràng từ các bạn !!!

* THÀNH TỰU VÔ LẬU TÂM LÀ GÌ ???

Các bạn !!!

Một vị thành tựu vô lậu tâm, “thiện tâm” còn phải xả, thì làm gì có ác tâm, hà huống bàn đến các thứ tâm hữu lậu như ganh ghét, tật đố, ngu si, nói dối, sát sanh, hại vật ??? Ác hay thiện là quan niệm thuộc về hữu lậu, thuộc về thế gian pháp, đạo xuất thế không có hai thứ này !!!

Đạo vô lậu xuất thế là: “Bất nhị tâm, là không tâm, là không pháp…” Vì thế Lục Tổ mới nói: “đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác thì bổn lai tâm mới hiện”, lại còn nói “ghét yêu chớ quan tâm” hay nói: “tâm bình là đắc giới” !!!

Phật cũng dạy: “Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc…”, có nghĩa rằng: Các pháp thế gian như thiện ác, đúng sai là quan niệm vô thường, nó là pháp sanh diệt…!!! Khi nào trong lòng không còn hiện khởi các pháp nói trên, ngay đó đích thị Niết Bàn an vui !!!

Kinh Tiểu Bộ, Phật cũng dạy: “Những ai còn tư niệm, tư lường, thầm ý… Đây là cảnh sở duyên cho thức (mê) an trú, thức an trú thức tăng trưởng (ngu si), thức tăng trưởng (ngu si) thức chọn lựa (cõi luân hồi hữu lậu) !!!

Các bạn !!!

Tu vô lậu giới là cách hữu hiệu làm sạch “thức mê”, chấm dứt: Sanh diệt, luân hồi, phiền não, v.v… từ ba cõi: Dục Lậu, hữu lậu và vô minh lậu !!! Rất mong, nhận thêm những kiến giải lí thú từ các bạn !!!

LÝ TỨ

– P/s: Tài liệu tham khảo, bạn đọc không trả lời câu hỏi !!!